Přehled aktivit

Měření spínacích přepětí v sítích a elektrárnách

 • Měření přechodných jevů zejména spínacích přepětí v sítích 6 kV až 420 kV
  1. pomocí kapacitních děličů v rozsahu frekvencí 1 Hz až  1 MHz
  2. pomocí senzorů elektrického pole v rozsahu frekvencí 10 Hz až 10 MHz
 • Měření přechodných proudů v rozsahu 0,2 A až 20 kA pomocí proudových kleští a Rogowského cívek v rozsahu frekvencí 10 Hz až 10 kHz
 • Vyhodnocení měřených dat a jejich analýza
 • Modelování přechodových jevů v programu EMTP
 • Analýza mimořádných stavů sítí – rezonance, ferorezonance, opatření pro jejich potlačení
 • Návrh, vývoj a zkoušky vn děličů

Reference:

 • Měření spínacích přepětí v síti 6 kV v Elektrárně Tušimice, Počerady, Dukovany, Mělník (pro ČEZ)
 • Měření spínacích přepětí v rozvodnách přenosových sítí 110, 220 a 420 kV (pro ČEPS)
 • Vypínání vedení 400 kV naprázdno – přepěťové namáhání vypínačů (pro ČEPS)
 • Měření přepětí během spínání odpojovačů ve stanici 420 kV Chrást (CEPS)
 • Nestabilita napětí v obvodu terciáru autotransformátoru 400/110/10,5 kV ve stanici Nošovice – potlačení ferorezonance PTN (pro ČEPS)

Rozbory mimořádných událostí v síti - poruchy zařízení vvn - šetření příčin poruch

(případy související s přepětím nebo degradací izolace)

Tyto studie zahrnují:

 • analýzy záznamů událostí - oscilogramy napětí a proudů
 • prohlídky poškozeného zařízení
 • provozní měření navozující podmínky při vzniku poruchy - typicky se jedná o měření nějakého spínání
 • simulace měřeného jevu na počítači v programu EMTP - aproximace výpočtů na podkladě měřených dat
 • laboratorní zkoušky zařízení stejného typu
 • určení příčin poruch
 • doporučení vhodných opatření pro zařízení nebo síť

Reference:

 • porucha vypínače 420 kV ve vývodovém poli vedení V413 v rozvodně Řeporyje - šetření příčin - Studie pro ČEPS
 • porucha PTP 420 kV s izolací SF6 v rozvodně Chrást a Sokolnice - šetření příčin - studie pro ČEPS
 • poruchy PTP v rozvodně Slavětice a Krasíkov - atmosférické přepětí (ČEPS)
 • porucha vypínače 420 kV v rozvodně Neznášov - atmosférické přepětí (ČEPS)
 • studie o ferorezonancích a rezonancích v sítích ČEPS; konstrukční řešení vylučující ferorezonanci - obvodová opatření

Návrhy přepěťové ochrany omezovači přepětí – koordinace izolace

Stanice

 • optimalizace přepěťové ochrany ve stanicích
 • EMTP modely
  1. třífázové modely rozvoden, podle potřeby včetně systému uzemnění
  2. připojená vedení včetně modelů stožárů
  3. Leader Development model přeskoku
  4. elektro-geometrický model konfigurace vodičů na vedení pro výpočet četnosti přímých úderů blesku do fázových vodičů
 • výpočty atmosférických přepětí přicházejících z vedení do stanice
 • pravděpodobnostní výpočet četnosti atmosférických přepětí, způsobujících překročení izolační hladiny zařízení a překročení energetické kapacity omezovačů přepětí
 • optimalizace umístění omezovačů přepětí
 • volba parametrů a výběr typů omezovačů přepětí

Vedení

 • pravděpodobnostní studie účinnosti přepěťové ochrany
 • charakteristika  vedení z hlediska atmosférických přepětí
 • koordinace izolace vedení a zařízení stanicLightning performance of lines

Reference

 • analýza přepěťové ochrany pěti stanic 400 kV založená na modelech úplných silových schémat stanic  (ČEPS)
 • návrhy přepěťové ochrany stanic 400 kV Čebín, Slavětice, Hradec a dalších (ČEPS)
 • přepěťová ochrana terciárních vinutí velkých výkonových transformátorů
 • návrh přepěťové ochrany Slovenských rozvoden 400 a 220 kV Varín, Horná Ždaňa, Sučany (SEPS)
 • přepěťová ochrana pohonů v kabelové síti vlastní spotřeby v Elektrárně Mělník (ČEZ)
 • přepěťová ochrana stanic 110/22 kV a DTS - distribučních transformačních stanic (REAS)
 • krádeže zemnících lan - vliv na přepěťové charakteristiky vedení (ČEPS)
 • studie kompaktních vedení 400 kV pro urbanizovaná území (ČEPS)

Monitorovací systémy pro transformátory

Kontinuální monitorování různých diagnostických veličin (vektorový diagram napětí, energetická bilance, přepětí, tg delta průchodek, částečné výboje) u velkých výkonových transformátorů zaznamenávaných a vyhodnocovaných měřicím počítačem s přenosem výstupních dat do vzdálených míst.

Reference

Dva monitorovací systémy v provozu více než 10 let. Jeden na blokovém transformátoru 400/15 kV v jaderné elektrárně Dukovany, druhý na autotransformátoru 400/110 kV ve stanici Řeporyje.

Zkoušky v místě instalace zařízení vvn

 • zkouška kompenzačních tlumivek pro napětí až 420 kV atmosférickým impulzem v místě instalace
 • zkouška zapouzdřených rozvoden pro napětí až 420 kV atmosférickým impulzem v místě instalace

Reference

 • Přejímací zkouška zapouzdřené rozvodny 420 kV Dlouhé Stráně a zapouzdřené rozvodny 420 kV Chodov – pro ČEPS
 • Zkouška atmosférickým impulzem kompenzačních tlumivek 420 kV po jejich opravě – pro ČEPS

Výzkum a vývoj

 • předprojektová činnost a příprava podkladů  pro projekty  vn a vvn  rozvoden a vedení
 • návrhy parametrů venkovních vedení – na základě uplatnění pravidel koordinace izolace
 • výběr izolátorů pro podmínky znečištění
 • opatření pro zvýšení  spolehlivosti venkovní izolace v podmínkách znečištění (doporučení pro hydrofobní a silikonové nátěry, čištění izolace bez i pod napětím)
 • zbytková životnost venkovních izolátorových závěsů
 • návrh izolátorových sestav ( izolační závěsy pro požadovaná provozní a výdržná napětí)
 • výpočty elektrických parametrů venkovních vedení
 • výpočty elektrických a magnetických polí 50 Hz
 • výpočty hladiny rádiového rušení
 • výpočty a návrhy izolačních vzdáleností

Reference

 • Všechny uvedené činnosti jsou prováděny pro ČEPS a.s., EGEM s.r.o., Elektrotrans a.s.